GDPR posouzení

Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Nový zákon o ochraně oznamovatelů byl přijat Senátem a bude účinný od 1. 8. 2023, což přináší povinným subjektům nové závazky v oblasti ochrany oznamovatelů.

Whistleblowing poskytuje lidem anonymitu, aby se mohli vyhnout represáliím ze strany svého zaměstnavatele nebo jiných osob, které by mohly být zapojeny do nelegálních nebo neetických praktik.

Cílem je odhalit a potlačit nelegální nebo neetické praktiky, ochránit zaměstnance před diskriminací nebo jinými nelegálními praktikami a zajistit správné využívání veřejných zdrojů.

Povinnosti dle zákona o ochraně oznamovatelů

  1. Zavedení vnitřního oznamovacího systému, přičemž subjekty zaměstnávající 250 a více zaměstnanců musí tento systém mít do 1. 8. 2023 a subjekty s 50 až 249 zaměstnanci do 15. 12. 2023.

  2. Určení příslušné osoby, která bude mít agendu oznamování na starosti. Tato osoba bude přijímat a posuzovat důvodnost oznámení, navrhovat opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu, postupovat nestranně a zachovávat mlčenlivost.

  3. Zajištění možnosti oznamovatele podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně, ústně nebo na žádost i osobně.

  4. Uveřejnění stanovených informací tak, aby byl umožněn dálkový přístup. Patří sem informace o způsobech oznamování, označení příslušné osoby s jejím telefonním číslem a adresou elektronické pošty nebo jinou adresou pro doručování.

  5. Poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech dle zákona o ochraně oznamovatelů a sepsání záznamu o tom.

Co je naší náplní práce?

Pravidelné školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků organizace

Vyhodnocení vnitřního oznamovacího systému „VOS“

Oprávnění umožňující posuzovat dostupnost a pravdivost přijatých oznámení

Zprovoznění elektrického nástroje pro učinění anonymních podání oznamovatelem

Zpracování povinně zveřejněných informací pro oznamovatele

Úprava vnitřních předpisů k zajištění oprávnění příslušné osoby a povinnosti zaměstnanců

Objevte výhody našich služeb a získejte to, co opravdu potřebujete!

1. Ochráníme Vaše zaměstnance

Poskytujeme zaměstnancům možnost nahlásit nelegální nebo neetické praktiky, které se vyskytují v jejich práci, a tím se chránit před diskriminací nebo jinými nelegálními praktikami.

2. Potlačujeme korupci

Pomáháme odhalit a potlačit korupci a nekalé praktiky, které mohou poškozovat veřejný zájem a zneužívat veřejné zdroje.

3. Chráníme veřejné zdroje

Zajišťujeme, že veřejné zdroje jsou využívány správně a efektivně, což je prospěšné pro veřejnost.

4. Anonymita

Nabízíme lidem možnost nahlásit nelegální nebo neetické praktiky anonymně, což jim umožňuje vyhnout se tlakům ze strany zaměstnavatele nebo jiných osob,.

5. Zlepšujeme pracovní prostředí

Zdokonalujeme pracovní prostředí tím, že odstraňujeme nelegální nebo neetické praktiky a podporujeme fair play.

6. Ukazatel kvality

Whistleblowing může být také vnímán jako znak kvality organizace, která má otevřený a transparentní systém pro řešení stížností a námětů.

Pomůžeme Vám.

Máte obavy z nekalých praktik ve vaší společnosti?

Naše anonymní služba whistleblowera je zde, aby vám pomohla.

Buďte bezpeční při nahlášení, aniž byste se obávali negativních důsledků.

Naši odborníci vám poskytnou řešení a ochranu, kterou potřebujete.

Nechte nás vám pomoci a učiňte správnou volbu.